MAURITIUS COVID-19 HOTLINE
8924

Couma servi Mask la toile

Ki fode fer:

  • Get bien si ou kapav respire atraver ou mask
  • Met li sak fwa ou sorti an piblik
  • kouver ou nene ek labous
  • Lav li kan fini servi

Ki fode pafer:

  • Pa servi li si ou ena mwins ki 2 an
  • Pa servi mask medical ki itil pu ban travayer lasante